برفک زدگی و عرق کردن کویل سرمایی  
عیب و علت احتمالی چارة احتمالی  
الف) کمبود مبرّد . الف) به سیستم مبرّد اضافه کنید .  
ب) گرفتگی کامل یا نقص خط مایع . ب) مبرّد سیستم را در سمت فشارقوی سستم جمع آوری و گرفتگی خط مایع را برطرف کنید .  
ج) قرارداشتن قسمتی از کویل در معرض عبور هوای تازة بیش از حد . ج) توزیع هوا در محفظة اختلاط را اصلاح کنید .  
د) ناکافی بودن ظرفیت شیر انبساط و یا عدم تنظیم صحیح هوا . د) ظرفیت شیرانبساط و میزان فوق گرمایش را بررسی کنید .  
هـ) گیرکردن شیر برقی خط مایع . هـ) شیر را باز و تمیز کنید .  

  
ناتوانی در سردکردن ، و عدم برفک زدگی  
عیب و علت احتمالی چارة احتمالی  
الف) گرفتگی شیربرقی . الف) شیر را باز و تمیز کنید .  
ب) سوختگی سیم پیچ بویین شیر برقی . ب) بویین را تعویض کنید .  
ج) کار نکردن واحد تقطیر . ج) کمپرسور را روشن کنید .  
د) بسته بودن شیر واقع بر خط مایع . د) شیر را باز کنید .  
هـ) وجود اشکال در ترموستات . هـ) ترموستات را تعمیر و یا تعویض کنید .  
ناتوانی در سرکردن ، و برفک زدگی کامل  
عیب و علت احتمالی چارة احتمالی  
الف) کارنکردن دمنده . الف) دمنده را راه بیندازید .  
ب) نرسیدن هوای کافی به کویل سرمایی ، در اثر گرفتگی فیلترها یا گیرکردگی دریچه ها در حالت بسته. ب) فیلترهای کثیف را تمیز یا تعویض و اشکال دریچه ها را برطرف کنید .  
ج) بسته بودن دریچه های خروجی هوا . ج) توزیع هوا را اصلاح کنید .  
د) گرفتگی کویل سرمایی در ار تجمع گردوغبار . د) کویل را باز و کاملاً تمیز کنید .  

  
سرد کردن بیش از حد  
عیب و علت احتمالی چارة احتمالی  
الف) عدم تنظیم صحیح ترموستات اتاقی ، یا معیوب بودن ترموستات . الف) ترموستات را تنظیم و اشکال آن را برطرف کنید.  
ب) توزیع نامناسب هوای خروجی سیستم . ب) توزیع هوا را متعادل کنید .  

  
روشن و خاموش شدن زود به زود دستگاه  
عیب و علت احتمالی چارة احتمالی  
الف) گرفتگی خط مایع . الف) خط مایع را تمیز کنید .  
ب) کمبود مبرّد . ب) به سیستم مبرّد اضافه کنید .  
ج) عدم تنظیمی صحیح شیرهای انبساط . ج) شیرها را به طور صحیح تنظیم کنید .  
د) ‌از کار افتادن دمنده . د) مدار برق دمنده را امتحان و آن را راه اندازی کنید .  
هـ) تنظیم شدن ترموستات روی دماهای قطع و وصل بسیار نزدیک به هم . هـ) ترموستات را روی اختلاف دمای مناسب تنظیم کنید.  
و) قرار داشتن ترموستات در مسیر هوای خروجی دریچة هوا . و) محل نصب ترموستات را تغییر دهید .  
ز) برفک زدگی کویل اواپراتور. ز) دمنده را روشن و کمپرسور را خاموش کنید . بعد از مدتی برفکها ذوب می شود .  
 
 
داغ کردن موتور  
عیب و علت احتمالی چارة احتمالی  
الف) کمبود یا نامناسب بودن روغن روانکایر بلبرینگهای موتور . الف) بلبرینگهای موتور را با روغن مناسب روغنکاری کنید .  
ب) ولتاژ نادرست . ب) موضوع را با متخصص برق در میان بگذارید .  
ج) کارکردن موتور در وضعیت اضافه بار . ج) اگر در هوادهی دمنده تغییر محسوسی ایجاد نمی شود ، دور موتور را کمتر کنید . در صورتی لزوم موتور دمنده را با موتور بزرگتری تعویض کنید .  
د) سفتی بیش از اندازة تسمه . د) کشش تسمه را تنظیم کنید .  
هـ) بالا بودن دمای هوا در محل نصب دستگاه . هـ) شرایط کار موتور را با توجه به اطلاعات شرکت سازندة موتور بررسی کنید .  

  
کار نکردن موتور  
عیب و علت احتمالی چارة احتمالی  
الف) سوختگی فیوز به علت پایین بودن جریان قابل تحمل . الف) فیوزها را از نظر نامناسب بودن جریان قابل تحمل آنها امتحان کنید .  
ب) تنظیم بی متال روی دمای خیلی پایین . ب) دمای تنظیم صیحیح را با استفاده از برگه مشخصات موتور تعیین کنید .  
ج) سرسیم بندی نادرست موتور . ج) سرسیم بندی موتور را با استفاده از نقشة سیمکشی موور تصحیح کنید .  

  
ناتوانی سیستم در ایجاد گرمایش کافی  
عیب و علت احتمالی چارة احتمالی  
الف) تله گذاری نامناسب برای کویلهای گرمایی بخار . الف) برای هر کویل باید تلة بخار مجزا در نظر گرفت .  
ب) محبوس شدن هوا در داخل کویلها . ب) کویلها به طور صحیح هواگیری شوند .  
ج) کافی نبودن فاصلة کویلهای گرمایی از روی دیگ بخار . ج) فاصلة کویلها از بالای خط تغذیة بخار نباید از cm45 کمتر باشد .  
د) کم بودن قطر لوله های رفت و برگشت بخار . د) قطر لوله های به کار رفته در لوله کشی کویلها را اصلاح کنید .  
هـ) بالا بودن مقاومت سیستم لوله کشی . هـ) لوله کشی را با استفاده از لوله هایی با قطر مناسب اصلاح کنید .  
و) عبور بیش از اندازة هوای تازه از روی کویلهای گرمایی . و) میزان هوای برگشتی را تا جایی که در نسبت محاسبه شدة هوای خارج به هوای برگشتی تغییر محسوسی ایجاد نشود، افزایش دهید .  
ز) تراز نبودن کویلهای گرمایی . ز) کویلها را در وضعیت تراز قرار دهید .  
ح) وجود کندانس در کویلها . ح) تله های بخار جرم گرفته اند و رسوبهای جمع شده عملکرد آنها را مختل کرده است ؛ لذا لازم است تله های را باز و و کاملاً تمیز کنید .  

  
عدم توانایی سیستم در رطوبت زنی هوا  
عیب و علت احتمالی چارة احتمالی  
الف) قطع شدن آب تغذیة دستگاه رطوبت زن به دلیل بسته بودن شیر ورودی ، گرفتگی صافی یا افشانکهای آب پاش . الف) شیر تغذیة رطوبت زن را باز کنید . صافی و افشاکنهای آب پاش را تمیز کنید.  
ب) زیاد بودن هوای تازه . ب) دریچه تنظیم هوای تازه را ببندید .  
ج) بسته بودن یا گرفتگی شیر کنترل آب ورودی رطوبت زن . ج) شیر کنترل را باز و تمیز کنید .  
د) ناکافی بودن ظرفیت رطوبت زن . د) از رسوبت زن بزرگتر و یا کمکی استفاده کنید .  
هـ) کار نکردن هیومیدستات . هـ) درستی کارکرد هیومدیستات را امتحان کنید و قسمتهای داخلی به ویژه رشته موی حساس به رطوبت آن را کاملاً تمیز کنید .  
و) عبور مستیم هوا از روی هیومیدستات